Шукра нити 47-48

अन्वयः—यत्र दवाक्यानां विधिभेदतः अर्थकल्पना व्यवस्थिता, सा एव मीमांसा । यत्र भावा- भावपदार्थानां प्रत्यक्षादिप्रमाणतः सविवेकः तर्कः यच्च कणादादिमतं सैव न्यायः कीर्त्तितः ॥ ४७-४८ ॥

व्याख्या— यत्र == = यस्मिन्प्रन्थे, वेदवाक्यानाम् = मन्त्राणाम्, विधिभेदतः = नियोगभेदात्, अर्थकल्पना = अर्थोद्भावना, व्यवस्थिता = शास्त्रनिरूपिता, सा एव मीमांसा दर्शनशास्त्रविशेषः, यत्र_च_भावानाम् = सत्तानाम्, अभावानाम् = अविद्यमानानाम्, पदार्थानाम् = द्रव्यगुणकर्मादि— प्रमेयविषयाणाम्, प्रत्यक्षादिप्रमाणतः — इन्द्रियग्राह्यानुमानादिभिः प्रमाणैः सविवेकः= मिथो व्यावृत्त्या वस्तुस्वरूपनिश्चयात्मकज्ञानसहितः, तर्कों भवति, यच्च कणादादीनाम् = मुनिकणादादि- प्रभृतीनाम्, वैशेषिकदार्शनिकानाम्, मतम् = विचारम्, सः= असौ, न्यायः- • युक्तिवादः, कीर्त्तितः कथितः ॥ ४७-४८ ॥

हिन्दी—जिसमें वेदवाक्यों की अनुष्ठान-भेद से अर्थकल्पना व्यवस्थित की गई है, उसे मीमांसा कहा जाता है | जिसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव — इन सप्त पदार्थों का प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द प्रमाणों के द्वारा विचारपूर्वक तर्क किया जाता है तथा जो मुनि कणाद प्रभृति वैशेषिक दार्शनिकों का मत है, उसे तर्क या न्यायशास्त्र कहते हैं ॥ ४७-४८ ॥

यत्रेति । भावेति । यत्र वेदवाक्यानां विधिभेदतः अनुष्ठानभेदात् अर्थकल्पना व्यवस्थिता, सा एव मीमांसा । यत्र च भावानाम् अभावानाञ्च पदार्थानां प्रत्यक्षादिप्रमाणतः प्रत्यक्षानुमानादिभिः प्रमाणैः सविवेकः सविचारः तर्कः भवति, यच्च कणादादीनां वैशेषिकदार्शनिकानां मतं, सः न्यायः कीर्त्तितः। एतेन न्यायदर्शनं वैशेषिकदर्शनञ्च प्रायशः समरूपत्वात् एकमेवेति अभिहितमिति बोध्यम् ॥ ४७-४८ ॥

Та в которой значения предложений Вед расположены в соответствии с ритуалами, это называется миманса. В какой материи, качестве, действии, общем, особенном, приспособлении и отсутствии — эти семь объектов изучения вдумчиво доказываются прямым выводом, аналогией и словесными доказательствами, что, по мнению философии Муни Канады прабхрити вайшеши, называется логикой или законом (Ньяя шастра).

Шукра нити 47-48
Пролистать наверх